Державна комісія України по запасах корисних копалин

Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) утворена в квітні 1992 р. Указом Президента України від 30.04.1992 р. № 287.
ДКЗ України проводить державну експертизу матеріалів геолого-економічної оцінки запасів родовищ корисних копалин, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення.
Головними завданнями ДКЗ України є встановлення кондицій на мінеральну сировину для обчислення запасів корисних копалин у надрах та прийняття рішень щодо кількості, якості та ступеня вивченості запасів розвіданих родовищ корисних копалин і стану підготовленості їх до промислового освоєння.
До проведення державної експертизи на договірних засадах ДКЗ залучає висококваліфікованих спеціалістів з розвідки, видобутку, переробки корисних копалин, екології та економіки мінеральної сировини.

Метою державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин є:
• об'єктивна оцінка мінерально-сировинної бази країни на основі єдиних науково-методичних критеріїв;
• забезпечення достовірності оцінених запасів корисних копалин і відповідності їх якісних показників запланованим напрямам використання;
• забезпечення дотримання єдиного підходу до визначення техніко-економічних та фінансових показників господарської діяльності, пов'язаної з видобуванням корисних копалин у межах конкретної ділянки надр;
• створення умов для найповнішого, економічно раціонального й комплексного використання запасів родовищ корисних копалин з дотриманням вимог щодо охорони надр та навколишнього природного середовища;
• забезпечення використання оцінок техніко-економічних та фінансових показників господарської діяльності гірничодобувних підприємств для цілей інвестиційного планування та оподаткування;
• проведення порівняльної оцінки кількісних та якісних показників запасів корисних копалин, їх географо-економічних, гірничо-геологічних, гідрогеологічних та інших умов залягання для визначення реальної промислової цінності.

Відповідно до поставленої мети основними завданнями державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин є:
• оцінка достовірності запасів корисних копалин і наявних у них корисних компонентів на основі дослідження та аналізу матеріалів геологічного
вивчення надр щодо закономірностей формування й розміщення покладів корисних копалин, їх речовинного складу й технологічних властивостей, гірничо-геологічних, гідрогеологічних та інших умов залягання;
• встановлення кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів родовищ з урахуванням раціонального використання всіх корисних копалин і наявних у них корисних компонентів;
• визначення кількості та якості запасів корисних копалин і компонентів, ступеня їх вивчення й підготовленості до промислового освоєння;
• оцінка промислового значення запасів корисних копалин і компонентів за умови їх найповнішого, економічно раціонального й комплексного вилучення та використання на основі сучасних промислових технологій.

Як науково-методичний центр ДКЗ здійснює єдину науково-технічну політику щодо геолого-економічної оцінки, державного обліку і повноти використання запасів родовищ корисних копалин: розробляє, подає на затвердження і реєстрацію нормативно-правові документи, що регламентують проведення геологорозвідувальних робіт з вивчення якісних і кількісних показників мінеральної сировини у надрах, гідрогеологічних, інженерно-геологічних умов залягання, технологічних властивостей, а також визначає порядок розробки кондицій для підрахування запасів корисних копалин, розробка методики моніторингу мінерально-сировинної бази України.
ДКЗ України співпрацює з Групою Експертів Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй по класифікації запасів і ресурсів корисних копалин і приймає участь у розробці та розвитку рамкової класифікації ООН запасів корисних копалин (РКООН-2009), а також специфікацій із її застосування до провідних класифікацій світу:  PRMS та CRIRSCO, для оцінки запасів відповідних видів корисних копалин згідно з цими класифікаціями.