Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України»

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" створена вiдповiдно до Указу Президента України вiд 14.06.2000 року № 802 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi управлiння пiдприємствами в галузi геологiї i розвiдки надр" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.07.2000 року № 1128 "Про утворення Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України". При цьому, Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є публiчним акцiонерним товариством вiдповiдно до пункту 2 статуту Компанiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.09.2000 року № 1460 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.2011 року № 912). Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" утворена з метою пiдвищення ефективностi управлiння пiдприємствами геологiчної галузi i розвiдки надр, задоволення потреб держави в нарощуваннi мiнерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом провадження господарської дiяльностi. 
На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2000 року № 1273 "Питання Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" майно державних пiдприємств було передано до статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" з наступним перетворенням їх у дочiрнi пiдприємства Компанiї. 
До складу Компанiї входять наступнi дочiрнi пiдприємства:
▪ ДП НАК "Надра України" "Агрогеофiзика" (Харкiвська обл., м. Балаклiя, вул. Буровикiв, 11); 
▪ ДП НАК "Надра України" "Захiдукргеологiя" (м. Львiв-МСП, пл. Мiцкевича, 8);
▪ ДП НАК "Надра України" "Кримгеологiя" (АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Беспалова, 47); 
▪ ДП НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологiя" (м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 7); 
▪ ДП НАК "Надра України" "Чернiгiвнафтогазгеологiя" (м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 15); 
▪ ДП НАК "Надра України" "Центрукргеологiя" (м. Черкаси, вул. Чкалова, 13); 
▪ ДП "Укрнаукагеоцентр" (м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 53); 
▪ ДП НАК "Надра України" "Миргороднафтогазрозвiдка" (Полтавська обл., м. Миргород, вул. Нафтовикiв, 1); 
▪ ДП НАК "Надра України" "Надраресурс" (м. Київ, вул. Володимирська, 34).
Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
Основними завданнями Компанії є:
•    підвищення ефективності управління підприємствами галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах шляхом проведення пошукових та розвідувальних робіт на родовищах корисних копалин в Україні;
•    здійснення переробки окремих видів корисних копалин;
•    забезпечення поліпшення та нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;
•    геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення геологічного середовища, в тому числі небезпечних геологічних явищ.
На сьогодні НАК “Надра України” є однією з найбільш потужних, професійною та кваліфікованою компанією, що реалізує інтереси держави та здійснює інвестиційні проекти у геологорозвідувальній галузі на території України. Основний склад працівників Національної акціонерної компанії “Надра України” – кваліфіковані спеціалісти з вищою освітою, до числа яких входять кандидати наук, почесні розвідники надр та працівники, які нагороджені державними і відомчими відзнаками за особистий вагомий внесок у розвиток геологічної та нафтогазової галузей України. 
Технічне оснащення Компанії дозволяє проводити повний комплекс геологорозвідувальних, експлуатаційних та дослідницьких робіт. Це мобільне устаткування для колонкового буріння свердловин, геофізичне устаткування та комп’ютеризовані системи досліджень свердловин вітчизняного та закордонного виробництва, землерийна, вантажна техніка, мобільні дизельні генератори, сучасні керносховища, стаціонарні та пересувні геофізичні та геохімічні лабораторії, комп’ютерна техніка та системи мобільного зв’язку для оперативного аналізу отриманих даних, відповідне геолого-методичне забезпечення тощо. Спеціалістами Компанії розроблено та впроваджено цілий ряд новітніх технологічних рішень, що дозволяє ефективно вести геологопошукові та бурові роботи на глибині до 6 тис. метрів і більше та значно знизити їх собівартість. Володіючи необхідними професійними кадрами, сучасними методиками і технологіями, НАК “Надра України” готова взяти участь у проведенні спеціалізованих робіт на території держав, зацікавлених у вивченні і раціональному освоєнні своїх мінерально-сировинних ресурсів з вирішенням цілого ряду супутніх завдань у тому числі:
•    проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на всі види твердих корисних копалин і підземні води, починаючи зі складання проектно-кошторисної документації, пошуків та розвідки, закінчуючи складанням геолого-економічної оцінки родовищ із захистом її в ДКЗ України;
•    проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, починаючи зі складання проектно-кошторисної документації, пошуків та розвідки, закінчуючи складанням геолого-економічної оцінки родовищ з захистом її в ДКЗ України і підготовкою об’єктів до промислової розробки;
•    проведення супроводу геологорозвідувальних робіт, включаючи аналіз та узагальнення сейсморозвідувальних та промислово-геофізичних досліджень, лабораторне вивчення кернового матеріалу та пластових флюїдів з моделюванням геологічної будови площ та родовищ;
•    технологічні дослідження основних і супутніх корисних копалин з розробкою схем збагачення мінеральної сировини;
•    геолого – економічна оцінка техногенних родовищ і можливостей вилучення з них корисних компонентів;
•    гідрогеологічні, інженерно-геологічні та еколого-геологічні дослідження;
•    дослідження та прогнозування розвитку небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, підтоплення, інше) з метою розробки схеми інженерного захисту території, споруд і комунікацій.