Український державний геологорозвідувальний інститут

ІНФОРМАЦІЯ
про виробничі, наукові та інші  досягнення трудового колективу
Українського державного геологорозвідувального інституту

Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) має багату історію та давні традиції. Він заснований у липні 1957 року на базі Українського відділення Всесоюзного науково-дослідного геологорозвідувального нафтового інституту і сьогодні є єдиною в Україні установою, яка за досвідом багаторічної  діяльності, кадровим і технічним забезпеченням здатна задовольнити фундаментальні та прикладні наукові дослідження практично всіх потреб вітчизняної геологічної галузі .
З року в рік інститут успішно вирішує завдання Державного замовлення з наукового супроводження всього циклу геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, тверді корисні копалини і підземні води, а також з науково-методичного забезпечення геолого-геофізичного вивчення надр України, моніторингу мінерально-сировинної бази і геологічного середовища, геокартографування і прогнозу землетрусів, глибокого і колонкового буріння, геолого-економічних досліджень та питань стандартизації, метрології і сертифікації.
Науково-дослідні роботи УкрДГРІ – невід’ємна складова розроблених за співавторством його фахівців “Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року”, Національної програми “Нафта і газ України”, Державної програми освоєння ресурсів вуглеводнів Чорного і Азовського морів, Національної програми екологічного оздоровлення р. Дніпра та поліпшення якості питної води, Програми функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, Комплексної міжвідомчої програми робіт з наукового та методичного забезпечення регіональних геологічних досліджень на 2003-2010 роки. Інститут активно співпрацює під егідою  Міжурядової ради по розвідці, використанню та охороні надр з геологами Російської Федерації, Білорусі та Казахстану, а також з геологічною спільнотою багатьох країн світу в межах Міжнародної асоціації IAGOD, Міжнародних програми і проектів “EUROBRIDGE”, "CARTA",  “GEODE” тощо.
Піввікова історія діяльності УкрДГРІ відзначається вагомим внеском у розвиток мінерально-сировинної бази України. За безпосередньої участі провідних спеціалістів інституту відкрито десятки нафтогазових покладів, вугільні, Осиківське фосфоритове, Шевченківське рідкіснометальне, Стремигородське титанових руд родовища України, Подільську гідрогеологічну область мінеральних вод типу "Нафтуся" та родовище технічних алмазів у Казахстані. Розроблені рекомендації впроваджені в багатьох вітчизняних і закордонних геологічних організаціях. Фахівці УкрДГРІ брали участь у вивченні геологічної будови надр та оцінці запасів корисних копалин 23 зарубіжних країн Європи, Азії, Африки і Америки. 
За найбільш видатні здобутки 23 науковці удостоєні Державних премій в галузі науки і техніки, що свідчить про високе наукове і прикладне значення досліджень УкрДГРІ. Серед цих робіт – обгрунтування пошуків і відкриття нафтових і газових родовищ на великих глибинах в Передкарпатському прогині та Дніпровсько-Донецькій западині, розвідка та розробка родовищ нафти і газу,  розробка та впровадження у виробництво комплексу кумулятивних перфораторів та прогресивних технологій розкриття нафтогазових пластів, організація виробництва та застосування комплексу термобаростійких вибухових матеріалів для проб стрілочно-вибухових робіт в глибоких свердловинах з метою вивчення надр Землі, цикл робіт з геології шельфу України, серія монографій з розробки проблеми "Тектоніка і металогенія Радянських Карпат", "Атлас геологічної будови і нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької западини", створення бази золотовидобувної промисловості, цикл праць "Тектонічні карти як основа геологічного вивчення надр України" тощо. За фундаментальні монографічні узагальнення УкрДГРІ присуджено 3 премії Національної академії наук України імені академіка В.І.Вернадського.
Сьогодні УкрДГРІ – потужна науково-дослідна установа,. Серед науковців – 1 академік та,  8 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки, 2 – премії імені В.І.Вернадського НАН України та 3 заслужених діячів науки і техніки. Функціонує аспірантура для  підготовки фахівців вищої кваліфікації за чотирма спеціальностями геологічної галузі. Регулярно виходять у світ  2 фахових видання. Інститут постановами ВАК затверджений як провідна установа для експертизи дисертацій за 9 спеціальностями. Щорічно публікується понад 87 наукових праць, у т.ч. 1 монографія. Створено наукові школи з геології нафти і газу, сейсмічної голографії, геоінформатики, геології рудних та нерудних корисних копалин, технології збагачення руд та гідрогеології. 
З 2000 року, у зв'язку з перебазуванням УкрДГРІ зі Львова у Київ та приєднанням до нього Інституту Державного науково-дослідного інституту технології буріння, Українського державного інституту мінеральних ресурсів  зі статусом відділень і групи відділів Геоінформу, була проведена велика робота щодо удосконалення організаційної структури, обгрунтування оптимальних напрямків досліджень та вдосконалення процесу вивчення надр. Вжиті заходи значно підвищили подальші ефективність і результативність науково-дослідної діяльності Інституту.
Щорічно забезпечується наукове обгрунтування геологорозвідувальних робіт (ГРР) по всіх нафтогазоносних регіонах України та здійснюється геолого-економічна оцінка перспективних на нафту і газ об'єктів України.
Інститут здійснює науково-методичне забезпечення ГРР з регіонального геологічного вивчення території України. Проводить планомірне створення і видання конче необхідних при проведенні ГРР комплектів карт Держгеолкарти-200.
Широко впроваджуються у виробництво новітні геодинамічні моделі та методики прогнозу і пошуків родовищ корисних копалин з рекомендаціями перспективних об'єктів, що підвищує ефективність ГРР і з урахуванням яких вже є відкриті родовища і нові поклади. Наприклад, вперше в практиці ГРР в Україні у 2006 році на Карпівському родовищі відкрито поклад високоякісних фосфоритів. 
Належна увага приділяється створенню державних ресурсів цифрової геолого-геофізичної інформації як основи розробки критеріїв прогнозу нових та нарощування запасів відкритих родовищ. Вже створено і передано у виробництво інформаційні матеріали з нафтогазоконденсатних свердловин. 
Виконується значний об'єм робіт зі створення і удосконалення методів, технологій та технічних засобів, впровадження яких значно підвищує ефективність глибокого буріння на нафту і газ. Розроблені в УкрДГРІ промивальні розчини впроваджені і використовуються практично всіма виробничими підприємствами галузі . 
Розробляються нові кумулятивні заряди для проведення прострільно-вибухових робіт у нафтогазових свердловинах, які постачаються у виробничі організації і користуються широким попитом.
Створено мережу сейсмопрогностичних пунктів України, що дозволяє у безперервному режимі виконувати цикл спостережень та забезпечувати довго-, і короткостроковий прогноз сейсмонебезпечних ситуацій.
Належне визнання набули у виробництві напрацювання інституту з науково-методичного забезпечення, вивчення та аналізу  стану і змін геологічного середовища,  розробки  методів його моніторингу та створення новітніх програмно-технічних засобів для еколого-геологічних досліджень. 
УкрДГРІ – єдина установа геологічної галузі України, яка плідно удосконалює традиційні та створює нові екологічно чисті технології збагачення природних і техногенних руд. За результатами цих робіт отримано біореагенти – замінники ціанідів, розроблено нову технологію збагачення мідних руд Волині, встановлено можливість підвищення витягання золота на Мужиївській збагачувальній фабриці, доведена перспективність комплексного освоєння техногенних родовищ марганцю і заліза, передано Замовнику технологічний регламент збагачення руд Азовського рідкіснометалевого родовища тощо. 
У 2005 р. розпочато модернізацію лабораторної бази інституту та її оснащення сучасною апаратурою. Створено сертифіковану лабораторію прецизійних аналітичних досліджень.
Гідрогеологічні роботи спрямовані в основному на забезпечення населення України якісною питною водою та вирішення питань господарського водопостачання. Складено карти: розповсюдження водоносних покладів; природної захищеності підземних вод по територіях Чернігівської, Київської і Черкаської областей та карти забрудненості грунтових вод 12 областей України. Обгрунтовані перспективні ділянки для буріння на підземні води.
Інститут є одною з провідних організацій, яка здійснює геолого-економічні дослідження, нормативно-правове,  нормативно-методичне забезпечення галузі, розробляє відповідні вітчизняні стандарти, що сприяє здійсненню державної політики у сфері створення і впровадження єдиної системи моніторингу мінерально-сировинної бази та її подальшого розвитку. 
Ефективність роботи УкрДГРІ підтверджується щорічним впровадженням у виробництво в середньому 120 практичних рекомендацій. За останні 5 років отримано 175 авторських свідоцтв на винаходи. Рівень робіт засвідчений міжнародними сертифікатами "Визнання світової якості" та "Золота Арка Європи".