Data Room

Щоб відвідати data-room геологічної інформації по Охтирській, Грунівській та Ічнянській ділянкам, заповніть, будь ласка, лист-заяву (див.нижче) та надішліть на електронну адресу: [email protected].

Лист-заява для отримання доступу до геологічної інформації

Також ви можете дистанційно ознаймитися зі звітами та контурними картами зареєструвавшись в бета-версії онлайн data-room за посиланням – http://geoinf.kiev.ua/konkurs-na-ukladennyaugodi-pro-rozpodilvuglevodniv…

ПРАВИЛА ознайомлення з геологічною інформацією, що є державною власністю

 1. Ці Правила розроблено з метою створення сприятливих умов для залучення інвесторів до участі у конкурсах на укладення угод про розподіл вуглеводнів відповідно постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. №№1178, 1181, 1185 з урахуванням вимог Закону України “Про державну таємницю”, Закону України “Про санкції”, Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 939.
 2. Правила встановлюють основні вимоги до ознайомлення, з геологічною інформацією, що є державною власністю, тимчасово переміщеною (на час проведення конкурсів) з підприємств установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр, до приміщення Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України “Геоінформ України”” (далі – ДНВП “Геоінформ України”) в спеціально обладнаній кімнаті (далі – фізична Data Room).
 3. Ознайомлення, з геологічною інформацією, що є державною власністю (далі – ознайомлення) та яка знаходиться в фізичній Data Room, є безоплатним.
 4. Заповнений зразок листа-заяви українською або англійською мовами надсилається на електронну адресу,– [email protected].
 5. За результатами опрацювання листа-заяви, Держгеонадра протягом робочої доби інформують заявника про можливість ознайомлення з запитуваною інформацією.
 6. Ознайомлення здійснюється в приміщенні ДНВП “Геоінформ України” в фізичній Data Room за адресою вул. Антона Цедіка, 16, поверх 2, кімната 204, понеділок-п’ятниця, з 10.00 по 17.00.
 7. Для доступу в фізичну Data Room відвідувач повинен пред’явити уповноваженій особі, визначеній ДНВП “Геоінформ України” (далі- уповноважена особа), документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника заявника (якщо на ознайомлення прибув представник).
 8. Ознайомлення з геологічною інформацією здійснюється виключно в присутності уповноваженої особи, протягом встановленого часу роботи.
 9. Про отримання матеріалів геологічної інформації для ознайомлення здійснюється відповідний запис у журналі, що засвідчується особистим підписом відвідувача із зазначенням його прізвища та дати підпису.
 10. Матеріали, надані для ознайомлення забороняються виносити за межі визначених приміщень ДНВП “Геоінформ України”.
 11. Відвідувач може замовити виготовлення копій вторинної (обробленої) геологічної інформації на паперовому чи електронному носієві, з оплатою послуг ДНВП “Геоінформ України” згідно з діючим Переліком платних робіт (послуг), які надає ДНВП «Геоінформ України» на договірній основі, затвердженим 08.10.2019.
 12. Після ознайомлення, відвідувач повертає надані йому матеріали уповноваженій особі, в присутності якої проводилося ознайомлення. Уповноважена особа перевіряє кількість та стан цих матеріалів, після чого розписується в журналі про їх прийняття.

RULES of review of the state-owned geological information

To get an access for the geological data-room respecting Okhtyrska, Grunivska and Ichnianska blocks, please fill the blank below and send it to e-mail:[email protected].

Request data room access

Also you can observe online the legacy geological reports and line maps due to pass the registration in beta-version of virtual data-room following the link – http://geoinf.kiev.ua/konkurs-na-ukladennyaugodi-pro-rozpodilvuglevodniv…

 1. These Rules have been developed to create favorable conditions for attracting investors to participate in the production sharing agreement (PSA) tenders, which are being conducted in accordance with the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of December 18, 2018 No.1178, 1181, 1185, taking into account the requirements of the laws of Ukraine On State Confidential Information, On Sanctions, the Order of disposal of geological information, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of November 7, 2018 No. 939.
 2. The Rules set the basic requirements for review of the state-owned geological information, which is temporarily transferred (for the time of conducting the tenders) from enterprises, institutions and organizations belonging to the sphere of management of the State Service of Geology and Subsoil of Ukraine to the premises of the State Scientific and Production Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine (hereinafter referred to as the Geoinform of Ukraine) in a specially equipped room (hereinafter referred to as the Data Room).
 3. Review of the state-owned geological information which is located in the Data Room is free of charge.
 4. Review is carried out on the basis of the application letter from a legal entity or an individual (a sample of the application can be downloaded from the website of the State Service of Geology and Subsoil of Ukraine – geo.gov.ua).
 5. The filled-in sample of the application letter in Ukrainian or English shall be sent to the e-mail address – [email protected].
 6. After the processing of the application letter, the State Service of Geology and Subsoil of Ukraine informs the applicant during the working day about the possibility of review of the requested information.
 7. The review is carried out in the premises of the Geoinform of Ukraine in the Data Room, which is located Anton Tsedik street, 16, 2nd floor, room 204 during Monday-Friday, 10am – 5pm.
 8. In order to access Data Room, the visitor must present to the authorized person designated by the Geoinform of Ukraine (hereinafter – the authorized person), ID and the document confirming the authority of the applicant’s representative (in case if the representative has arrived for review).
 9. Review of the processed geological information is carried out only in the presence of the authorized person, within the established working hours.
 10. The confirmation of receiving of processed geological information for review is a appropriate record in the log book, which is certified by the personal signature of the visitor with the indication his or her name and date of signature.
 11. The materials provided for review are prohibited to be taken outside the designated premises of the Geoinform of Ukraine.
 12. The visitor may order the production of copies of processed geological information on paper or electronic media after payment fee to Geoinform of Ukraine according to the current price list of services provided by the Geoinform of Ukraine on a contractual basis, approved on October 08, 2019 .
 13. After review the visitor shall return the materials provided to him or her to the authorized person in the presence of whom the review was conducted. The authorized person shall check the quantity and status of these materials, and then make the record in the log book about their acceptance.
Перейти до вмісту